These are the three things I am satisfied with:
the first one - speculations on the theory of the law
the second one - speculations on the complex numbers
the third one - translations of medieval texts

Below there are a few translated sections referring to the Polish Kingdom coming from writtten in the years1368 - 1385


Back


Union in Kreva 1385 A.D.


All rights reserved. Copyright to translation from Latin into Polish Walkowski Grzegorz Kazimierz Bydgoszcz 2013 Copyright to translation from Latin into English Walkowski Grzegorz Kazimierz Bydgoszcz 2013

Documento editis: Visznievski Michael, Monumenta Poloniae historica et literarum Cracovia a.d. 1835 Tekst łaciński za:Wiszniewski Michał. Pomniki historii i literatury polskiej t.4 Kraków 1835 Text in Latin according to: Wiszniewski Michał Remnants of Polish history and literature Cracov 1835 A.D.

Nos Jagalo, virtute Dei dux magnus Litwanorum Rusiaeque dominus et haeres naturalis, notum facimus quibus expedit universis, praesentium tenorem inspecturis, nobis memoriale dicendorum a serenissima principe Dei gratia E. regina Ungariae, Poloniae, Dalmaciae etc. per honorabiles et nobiles viros dominos Stephanum praepositum Chanadiensem, Ladislaum filium Kakas de Kaza castellanum de Potok, Wlodconem pincernam Cracoviensem, Nicolaum castellanum Zavichostiensem et Cristinum tutorem Kazimiriensem. My, Jagała, mocą Boga książę wielki Litwy Ruskiej, władca i dziedzic z krwi, wszystkim, przedstawiamy tym, którzy tego oczekują, zawartości jego oczekując, (że) najjaśniejsza księżna z Bożej łaski E. królowa Węgier, Polski, Chorwacji przez zaszczytu godnego pana Stefana przeora Chanadiense, Ladislawa syna Kakasa de Kaza, kasztelana w Potoku, Wlodcona cześnika (* podczaszego) Krakowskiego, Nikolao kasztelana Zawichostu i Krystyna opiekuna Kazimierskiego. We Jagala, as the will of God, the Grand Prince of Russian Lithuania, a ruler and heir from blood, to all, we present to those, who expect so, its content expecting, that her Majesty, from God's grace, E. Queen of Hungary, Poland, Croatia, through the dubious honor given by Sir Stefan, prior of Chanadiense, Ladislaw son of Kakasa de Kaza, castellan in Potok, Wlodcon cup-bearer of Cracow, Nikolao cup-bearer of Zawichost and Krystyn Kazimierski's protector.

Et primo dixerunt, qualiter magnificus princeps Jagalo dux magnus Litwanorum etc. suos solempnes ambaziatores ad dominos regnicolas Poloniae destinavit, demumque et ad eius reginalem maiestatem. Najpierw obwieszczono, (jakto) największy książę Jagała, wódz wielkiej Litwy itd. swoich poważanych posłów wyprawił do panów starszych Polski, a wreszcie do jej królewskiej mości. First, it was announced, that the Grand Prince Jagala, the ruler of Lithuania etc., dispatched his dignified envoys to the Polish, senior Lords, and finally to Her Majesty.

Hii autem, qui ad reginalem maiestatem fuerunt transmissi, assumpserunt secum litteras credentiales a potiori, maiori et excellentiori nuntio, videlicet inclito principe Skirgalone duce, fratre domini Jagalonis ducis magni, qui ex quibusdam certis causis personaliter ad eiusdem reginalem maiestatem transire nequivit. Ludzie ci, do jej majestatu wysłani, od wpływowego człowieka list uwierzytelniający z wielką nowiną przekazali, (a to od) sławny książę Skirgalone, brat Jagały wielkiego księcia, który z rozmaitych przyczyn osobiście przed majestatem królowej był niezdolny się stawić. These envoys, dispatched to Her Majesty, handed credentials from an influential man, containing great tidings, credentials from Skirgalone glorious Prince, Jagala's brother, who from various reasons was not able to appear in person before Her Majesty.

Nuntii vero eiusdem, dux Borisz et Hanco capitaneus Vilnensis, eidem dominae reginae Ungariae taliter exposuerunt et dixerunt: quomodo multi imperatores, reges et principes diversi cum eodem duce magno Litwanorum cupiebant, affectabant et desiderabant parentelam proximitatis contrahere perpetuam, quod factum Deus cunctipotens usque in personam eiusdem reginalis maiestatis reservavit. Wieść takąż, wodzowie Borisz i Hanco starosta Wilna, przed panią królową Węgier przedstawili (stanowisko) i rzekli: cesarzowie, królowie i książąta rozmaici przed naszym wielkim kasięciem Litwy uzasadniali i pragnęli bliskiego związku pokrewieństwa i wspólnej pzyszłości, lecz zstąpił Bóg, majestat królowej zastrzegając. Such tidings was presented to Her Majesty Queen of Hungary by leaders Borisz and Hanco, chief councilor of Vilnius and said: emperors, kings and numerous princes before our Great Prince of Lithuania, justified and wished a close relationship and mutual future, however God descended and Queen's majesty was withheld.

Ideo, serenissima princeps, pro tanto saluberrimo misterio suscipiat vestra maiestas eundem dominum Jagallonem magnum ducem in filium et inclitissimam principem Hedvigim filiam vestram carissimam, reginam Poloniae, sibi in legitimam consortem copulantes. Więc, łagodna księżno, to oczekiwane wskazanie spełnij, tegoż Jagałę wielkiego księcia usynów (dla) przepięknej księżny Jadwigi córki swej, królowej Polski by wedle prawa wespół się złączyli. So, kind princess, fulfill this anticipated indication, make that Grand Prince Jagala a son for Jadwiga, your most beautiful daughter, Queen of Poland, so they join in Holy Matrimony by law.

Et exinde credimus laudem Deo, salutem animarum, honorem hominibus et augmentum Regni extitisse. Z tej przyczyny wierzymy, iże pochwała dla Boga, zbawienie dusz, chwała dla Królestwa i rozwój z tego będzie. Therefore, we believe that praise to God, souls salvation, the Kingdom's glory and its development would arise from that.

Dum autem ea, ut praeferuntur, fine terminabuntur ordinato, interdum dominus Jagalo magnus dux cum omnibus fratribus suis nondum baptisatis, proximis, nobilibus, terrigenis maioribus et minimis, in suis terris existentibus, fidem katholicam sanctae ecclesiae Romanae nititur, cupit et desiderat amplexari. Et quia super eo multi imperatores et principes diversi laboraverunt, quod ab eo usque nunc minime obtinere valuerunt, verumptamen Deus omnipotens hunc honorem ipsius reginali maiestati conservavit. A to ma na celu, zanim tamto nastąpi, (by) w tym czasie wielki książę z krewnymi, którzy dotąd nie byli jeszcze ochrzczeni, Jagało właściciel (Litwy), sąsiedztwo, szlachta, ziemianie więksi i mniejsi w ziemiach swego zamieszkania, wiarę katolcką świętego kościoła Rzymskiego przyjęli, czego chcą i pragną. A wielu tak wielu cesarzy, książąt rozmaitych pracowało by to osiągnąć, czego nie dopięli, choć mogli, niemniej jednak Bóg wszechmogący zachował ten honor dla jej majestatu (królowej). And the aim of this is, before the former is done, that during the time the Grand Prince together with relatives, who till now have not been baptized, Jagala, the owner of Lithuania, neighbors, nobles, bigger and smaller landlords within the lands of their residency are to accept christian faith of the Holy Roman Church, which they wish and desire. And so many emperors and numerous princes worked to achieve that, and what they could not conclude, however were able, almighty God spared this honor for Her Majesty Queen.

In huius rei robur, evidentiam et firmitatem idem Jagalo dux magnus promittit, universos thezauros suos ad recuperationem defectuum regnorum utrorumque, tam Poloniae, quam etiam Litvaniae, ponere et exhibere et hoc, nisi eadem domina Ungariae filiam suam Hedvigim reginam Poloniae praenarratam sibi matrimonialiter copulavit. Co jego jest rzeczą by to do czego się zobowiązał Jagała (siłą dowodów i przyrzeczeń) wszystkim swoim skarbem zwrotów dokonał pokrzywdzeń królestw obu, tak Polski, jak i Litwy, co ma się stać i być okazane, wówczas jemu przyrzeczona od pani (królowej) Węgier – córka Jadwiga wstąpi z nim w związek małżeński. It is Jagala's duty, as he has obliged, (by the power of evidence and promises ) to compensate harm done to both Polish and Lithuanian Kingdoms with all his wealth, which is to be done and demonstrated, only then promised by Her Majesty Queen of Hungary, daughter Jadwiga shall join him in Holy Matrimony.

Etiam idem Jagalo dux magnus promittit pactum pecuniae, ratione vadii inter ipsam dominam reginam Ungariae ex una et ducem Austriae parte ex altera constitutum, videlicet ducenta milia florenorum dare et exsolvere effective. A i tak samo Jagała książę wielki w pieniądzu się wiąże, co dotyczy sumy jaką królowa Węgier jako ona i książę Austrii jako strony wcześniej uzgodnili, co się zawiera (kwotą) dwieście tysięcy florenów, (i) zobowiązanie to wygasi. And all the same, Jagala the Grand Prince is bound by money, which refers to the sum both Her Majesty Queen of Hungary and Prince of Austria as parties agreed in the sum of two hundred thousand florens, and then this obligation shall expire.

Item idem dux Jagalo magnus promittit et spopondit, universas occupationes et defectus regni Poloniae, per quorumvis manus distractas et occupatas, propriis laboribus et expensis reintegrare. Item idem Jagalo dux magnus promittit cunctos christifideles et praecipue homines utriusque sexus, de terra Poloniae receptos et more exercituantium transductos, pristinae reddere libertati ita, quod quisquis eorum vel earum transibit, quo suae licebit voluntati. Demum etiam Jagalo dux saepedictus promittit terras suas Litvaniae et Rusiae coronae regni Poloniae perpetuo applicare. Także ponadto, książę wielki Jagało obiecuje i gwarantuje zajęcia i odłączenia (od) królestwa Polski, i siłą swoją i staraniem (wydatkiem), części najechane (zajęte) do kraju przyłączyć. To samo tyczy się księcia wielkiego Jagały zapewnień o ludziach obu płci i wierze katolickiej, jakimkolwiek sposobem wedle zwyczaju i praktyki byli przehandlowani poza Polskę by ich uwolnić w ten sposób, że ktokolwiek z nich (kobiet i mężczyzn) przejść może tam dokąd chce. Ponadto wszystko wyżej wymienione, Jagała książę ziemie swoje Litwy i Rusi koronie królestwa Polski na wieczność przypisuje Moreover, the Grand Prince Jagala promises and guarantees seizure and partition from the Kingdom of Poland, and with his power and effort (expense) the invaded territories shall join the kingdom. The same refers to the people of both sexes and and christian faith, as promised by the Grand Prince Jagala, that those who were traded outside the Polish territory are to be released, so that whomever of them (women and children) wishes to go wherever they want is allowed to do so. Moreover, the Grand Prince Jagala hands over all his land of Rus and Lithuania to the Polish Kingdom for all eternity.

Et nos Jagalo dux magnus Litwanorum praefatus praemissas legationes, ex parte nostri per praedictum Skirgalonem fratrem nostrum carissimum praenominatis dictis baronibus regni Poloniae propositas et modo praehabito declaratas ac demum per nuntios eiusdem fratris nostri serenissimae principi dominae Elizabet regine Ungariae praenotatae similiter et modo praehabito explicatas, in praesentia praedictorum ambaziatorum seu nuntiorum ipsius dominae reginae, tam Ungaroram, quam etiam Polonorum, ad nostram celsitudinem destinatorum, una cum fratribus nostris infrascriptis, videlicet domino Skirgalone, Coribut, Vitoldo, Ligwen, ducibus Litwanorum, et in persona aliorum fratrum nostrorum, praesentium et absentium, processisse et tam praedictae dominae reginae, quam etiam praefatis baronibus regni Poloniae intimasse. Quasquidem legationes cum nostri ac fratrum nostrorum praescriptorum sigillorum praesentium [appensione] duximus fore ratificatas et per omnia modis praemissis affirmatas. Datum in Krew feria secunda in vigilia Assumptionis beatae Mariae virginis gloriosae, anno Domini MCCCLXXX quinto. My Jagała książę weilki Litwy co przez posłów było zapowiedziane, z naszej strony co było przyrzeczone przez najdroższego brata Skirgalonem magnatom wymienionej Polski, a tylko te wcześniejsze propozycje ostatecznie w ten sposób przedłożone królowej Węgier Elżbiecie i wymienione szczegółowo jak to potrzebne, w obecności wymienionych przedstawicieli (posłów) będących wysłannikami pani królowej, tak Węgrów jak i Polaków do naszego majestatu wysłanych wespół z naszymi braćmi przypisanymi, którzy to pan Skirgalone, Coribut, Vitoldo, Ligwen, książęta Litewscy, i w osobie innych braci naszych obecnych i nieobecnych, przystępujemy do tego, co przyrzekliśmy królowej, a do czego panowie królestwa Polskiego dali nam do zrozumienia (się zobowiązali). To dokładnie, co nasi legaci za nas i braci naszych przerzekli, pieczęciami poświadczamy książęcą rękojmią publiczną uznajemy i na wszystkie sposoby wypełnimy. Dane w Krewie, w wigilię Wniebowzięcia dobrej Marii, dziewicy (*NMP) chwalebnej roku Pańskiego 1385. Moreover, the Grand Prince Jagala promises and guarantees seizure and partition from the Kingdom of Poland, and with his power and effort (expense) the invaded territories shall join the kingdom. The same refers to the people of both sexes and and christian faith, as promised by the Grand Prince Jagala, that those who were traded outside the Polish territory are to be released, so that whomever of them (women and children) wishes to go wherever they want is allowed to do so. Moreover, the Grand Prince Jagala hands over all his land of Rus and Lithuania to the Polish Kingdom for all eternity.

Projekt Firmy INMAKS - link