These are the three things I am satisfied with:
the first one - speculations on the theory of the law
the second one - speculations on the complex numbers
the third one - translations of medieval texts

Below there are a few translated sections referring to the Polish Kingdom coming from writtten in the years1368 - 1385


Back


Dagom(n)e iudex A.D. 991-992


Translation from Latin into English Grzegorz Kazimierz Walkowski

“Item in alio tomo sub Iohanne XV papa Dagon(m)e iudex et Ote senatrix et filii eorum Misica(m) et Lambertus – nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII iudicibus reguntur – leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in integro, que vocatur Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo latere longum mare, fine Bruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fines Russe extendente usque in Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab ipsa Alemura usque in terram Milze recte intra Oddere et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque in predictam civitatem Schinesghe.

Dalej w innym zwodzie od papieża Jana XV. Dagome, sędzia, i Ote (Oda), z krwi senatorskiej i synowie ich Misica i Lambert (*raczej chodzi o synów pierworodnych Mesco vel Misica (rozumiany jako funkcja) i Ody, ponieważ istnienie ich wspólnego syna Misica jest wątpliwe) - nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli ludzie morza, ponieważ ci są rządzeni przez czterech sędziów (*prawd. mowa o ówczesnych władcach dorzecza Odry, z których każdy dzierżył część wysp Świnoujścia od strony morza, zapewne w przeciwieństwie do Dago)

And further in file to the Pope John XV. Dagome, a judge, and Ote (Oda) from the senator blood and their sons Misica and Lambert (*it rather refers to first-born sons Mesco vel Misica (meant as a function) and Oda, as the existence of their son Misica is doubtful) - I do not know, what kind of a tribe those people are from, however, I believe, those were the people from the seaside as they are ruled by four judges (*probably it refers to the then rules of Odra river basin, where each of them kept some part of the Swinoujscie Islands from the sea side, certainly in contrary to Dago)

zapisali świętemu Piotrowi jedno państwo jako całość, które zwie się Schine-sghe (*prawd. idzie o fonetyczny zapis słów: Świna (cieśnina z języków słowiańskich) i soen (morze lub zatoka z języka duńskiego) na język łaciński lub niemiecki) z wszystkimi swymi przyległościami wewnątrz tych szlaków/granic, które zaczyna się z pierwszej strony od długiego morza (*bez wysp -Bałtyku) kończąc się gdzie Bruzze (Prusowie) siedzą, które nazywa się Russe (Truso), a szlakiem/granicą Russe ciągną się do Krakowa i od tego Krakowa do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure (*wysoki mur prawd. Ostrava w Czechach),n a od tego Alemure aż do ziemi Milczan (*dotychczas tłumaczone według słowa „Milzane” u Geografa Bawarskiego, prawd. okolice Lubiąża lub Wrocławia) płynąc Odrą i stąd wiodąc wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego miasta Schinesghe.

They transferred one of the states to Saint Peter as a whole, which is named Schine-sghe (*probably it refers to a phonetically recorded words: Swina (a strait from the Slavic languages) and soen (a sea or bay from the Danish language) into the Latin language or German) with all its adjacencies within those routes/ borders, which starts from the first side of a long sea (*excluding the Baltic Islands) stretching as far as the Prussians are settled, which is called Russe (Truso) and the Russo border goes as far as Krakow to the river Oder, straight to the place which is named Alemure (*a high wall probably Ostrava in Czech) and from that Almure as far as the Milczan land is (*so far translated according to the word “ Milzane” in Bavarian Geographer, probably the surroundings of Lubiaz or Wroclaw) sailing along the river Oder and from there along it as far as the said city of Schinesghe.“

Projekt Firmy INMAKS - link